مورد توجه جراح ها

بازسازی ضایعه استخوانی ناشی از بدشکلی پرانتزی شدید

محصول

cone سفارشی, ارتوپدی, پروتز

بیمار آقای 87 ساله دارای ژنووروم شدید (زانوی پرانتزی) دارای دیفکت استخوانی بسیار بوده و کاندید تعویض مفصل هر دو زانو بودند به پزشک مراجعه کردند. به دلیل ضایعه استخوانی نسبتا شدید ایجاد شده ناشی از بدشکلی، امکان بازسازی با آگمنت های رایج وجود نداشت. به منظور بازسازی این ضایعات، جهت طراحی و ساخت آگمنت های شخصی سازی شده توسط پزشک به ما ارجاع شدند.

تصویر رادیولوژی پیش از عمل بیمار

پس از اخذ تصاویر رادیولوژی و CT و پلنینگ مطابق با طرح درمان پزشک، Cone سفارشی بیمار به منظور بازسازی ضایعه استخوانی طراحی گردید.

پلنینگ و طراحی پروتز سفارشی بیمار بر اساس مدلسازی سه بعدی استخوان

بر اساس شبیه سازی پیش از عمل، پروتز در محل موردنظر قرار گرفت. برای اطمینان از قرارگیری پروتز در محل، از قطعه ترایال حین عمل استفاده شد و سپس قطعه اصلی در بدن بیمار قرار گرفت.

تعویض مفصل هر دو پا به فاصله ی یک هفته انجام شد، راستای اندام اصلاح شد و بیمار فردای هر یکی از جراحی ها قادر به راه رفتن بود.

تصویر رادیولوژی پس از عمل بیمار